Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Regulamin powoływania kadry narodowej w strzelectwie sportowym
oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych

§1

Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego powołuje Kadrę Narodową w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt.3 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010. (DZ.U. nr 127. poz. 857)

 

§2

W strzelectwie sportowym powoływana jest Kadra Narodowa kobiet i mężczyzn oraz Kadra Narodowa juniorek i juniorów.

 

§3

Kadrę Narodową tworzą zawodnicy reprezentujący najwyższy poziom sportowy, nienaganną postawę moralną posiadający wymaganą klasę sportową na okres powołania i legitymujący się postępem osiągnięć sportowych bądź stabilnymi wynikami na światowym poziomie.

 

§ 4

1. Członkami Kadry Narodowej zostają zawodnicy, kandydaci do reprezentacji kraju, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZSS. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarządowi PZSS dyrektor sportowy po otrzymaniu propozycji trenera głównego dyscypliny.

 

§ 5

1. Członkiem Kadry Narodowej kobiet i mężczyzn mogą zostać zawodnicy, którzy spełniają  co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:

a. posiadają aktualną klasę sportową mistrzowską międzynarodową,

b. zdobyli klasę sportową mistrzowską startując w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, zawodach o Puchar Świata, zawodach międzynarodowych w składzie reprezentacji Polski w rocznym cyklu szkolenia bezpośrednio poprzedzającym okres powołania KN,

c. posiadają aktualną klasę sportową mistrzowską,  

d. w uzasadnionych przypadkach, Zarząd PZSS na wniosek dyrektora sportowego lub trenera KN, może powołać innych zawodników, którzy w zawodach objętych systemem współzawodnictwa ogólnopolskiego lub międzynarodowego, uzyskali wynik zbliżony do normy na klasę sportową mistrzowską

2. Członkiem Kadry Narodowej  juniorów i juniorek mogą zostać zawodnicy, którzy spełniają ponadto co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:   

a. startując na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, zawodach międzynarodowych
w składzie reprezentacji Polski w rocznym cyklu szkolenia bezpośrednio poprzedzającym okres powołania KN, uzyskali wynik odpowiadający normie na klasę sportową pierwszą,

b. w zawodach objętych systemem ogólnopolskiego współzawodnictwa, uzyskali wynik, który jest zbliżony do normy na klasę sportową mistrzowską,

c. są aktualnymi medalistami Mistrzostw Polski, uzyskując w nich wynik  nie niższy niż klasa sportowa pierwsza.

d. w uzasadnionych przypadkach, Zarząd PZSS na wniosek dyrektora sportowego lub trenera KN, może powołać innych zawodników, którzy w zawodach objętych systemem współzawodnictwa ogólnopolskiego lub międzynarodowego, uzyskali wynik zbliżony do normy na klasę sportową pierwszą.  

 

§ 6

Powołanie zawodników i zawodniczek do KN wymaga zobowiązania się do ścisłego przestrzegania „Praw i obowiązków zawodników KN w strzelectwie sportowym" (zał.1).

 

§ 7

Powołanych po raz pierwszy do KN obowiązuje wypełnienie stosownych arkuszy informacyjnych, a wszystkich członków KN przedstawianie trenerom KN miesięcznych sprawozdań z realizacji zadań sportowych i szkoleniowych oraz po rocznym cyklu szkolenia - zbiorczej analizy obciążeń treningowych i startowych.

§ 8

Kadrę Narodową powołuje się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia, z możliwością korekty składu w każdej kategorii wiekowej.

§ 9

Aktualną listę zawodników Kadry Narodowej publikuje się przez zamieszczenie jej na stronie internetowej PZSS.

§ 10

Skreślenie z KN może nastąpić w razie naruszenia „Praw i obowiązków zawodnika Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym” albo obniżenia poziomu sportowego na wniosek trenera KN lub dyrektora sportowego.

§ 11

1. Do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych oraz uczestnictwa w zgrupowaniach szkoleniowych mogą być powoływani zawodnicy, którzy są członkami Kadry Narodowej seniorów lub juniorów i gwarantują właściwe reprezentowanie barw narodowych na oczekiwanym poziomie.

2. W wyjątkowych wypadkach potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy nie będący członkami kadry narodowej (na własny koszt).

3. Zapis ust. 2 nie dotyczy Igrzysk Olimpijskich i zawodów rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Europy i Świata).

§ 12

1. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w:

a. Igrzyskach Olimpijskich,

b. Mistrzostwach Świata i Europy oraz eliminacjach do tych zawodów,

c. Pucharach Świata i Finałach Pucharu Świata oraz eliminacjach do tych zawodów,

d. oficjalnych spotkaniach międzypaństwowych reprezentacji kraju, innych zawodach światowych lub europejskich,

2. Zawodnik powołany do reprezentowania barw narodowych jest zobowiązany do zachowania godnej postawy etycznej i sportowej.

 

§ 13

W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Zarządu, zawodnik może zostać powołany do KN przez Prezydium Zarządu PZSS na wniosek dyrektora sportowego lub trenera KN.

 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZSS to jest z dniem 13.11.2013r.

 

 Wersja pdf - pobierz

 

PZSS na Facebooku