Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

Selfie z gwiazdą sportu

I runda Pucharu Polski

GP Wroclawia (pistolet)

GP Wrocławia (karabin)

PS Acapulco

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Skład  Kolegium  Sędziów

Przewodniczący:
 • Antoni Kamiński s.kl. M (Łódź) 
Członkowie:
 • Grzegorz Gładyszewski, s.kl. M (Lublin) – konkurencje karabinowe, (wiceprzewodniczący)
 • Andrzej Próchnicki, s.kl. M (Wrocław) – konkurencje pistoletowe,
 • Robert Młodzianowski, s. kl. P (Wrocław) - strzelanie do rzutków
 • Wiesław Sioda, s.kl. P (RM) (Kraków) - strzelectwo dynamiczne (IPSC)

Plan pracy 2017 rok

 1. Tłumaczenie zmian w przepisach ISSF
 2. Publikacja i wdrażanie przepisów sędziowskich oraz zapewnienie jednolitego stosowania przepisów we wszystkich województwach;
 3. Organizowanie i prowadzenie kursów dla sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 4. Przyznawanie licencji sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 5. Wyznaczanie lub zatwierdzanie obsad sędziowskich na zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS;
 6. Awansowanie sędziów na wyżze klasy;
 7. Opracowanie przepisów Związku zapewniających sędziom niezbędne warunki umożliwiające wypełnianie ich funkcji;
 8. Prowadzenie ewidencji sędziów strzelectwa sportowego;
 9. Wdrażanie przepisów Związku dotyczących specjalnych warunków bezpieczeństwa, związanych z uprawianiem sportu strzeleckiego,
 10. Udzielanie doradczej pomocy organizatorowi zawodów strzeleckich;
 11. Gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów i zasad organizacji zawodów;
 12. Opracowywanie i uaktualnianie programów szkolenia sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 13. Organizowanie i prowadzenie egzaminów dla sędziów oraz kandydatów na sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 14. Zatwierdzanie rekordów Polski w strzelectwie sportowym.

Informacje i materiały do pobrania

 

Uwaga:   Wnioski składające się z dwóch stron proszę drukować na jednej kartce dwustronnie !

 
1. Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - pobierz  (obowiązuje od 1.01.2015)
 • Wzory licencji sędziowskich (strzelectwo statyczne) - pobierz
 • Wzory licencji sędziowskich (strzelectwo dynamiczne) - pobierz
 • Wzory emblematów sędziowskich - pobierz
 • Wzór komunikatu klasyfikacyjnego - pobierz

2. Zawody - organizacja

 • Regulamin zawodów - wzór - pobierz
 • Regulamin zgłoszenia zawodow do kalendarza sportowego PZSS - pobierz
 • Wniosek o wstawienie zawodów do kalendarza sportowego PZSS - pobierz
 • Wzór komunikatu klasyfikacyjnego - pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskiej (formularz) - pobierz
 • Formularze i załączniki dotyczące strzelań dynamicznych
  - wniosek o zatwierdzenie zawodów dynamicznych LII/LIII (formularz) - pobierz
  - załącznik B - opis toru (formularz) - pobierz
  - załącznik C - wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskie (formularz) - pobierz
  - Bądź lepszym sędzią - pobierz
  - Credo sędziego - pobierz
 • Komunikat klasyfikacyjny - wzór - pobierz
3. Delegaci techniczni
 • Zakres obowiązków delegata technicznego PZSS - pobierz
 • Sprawozdanie delegata technicznego Kolegium Sędziów PZSS (formularz) - pobierz
 • Zakres obowiązków delegata technicznego PZSS - strzelania dynamiczne - pobierz
 • Sprawozdanie delegata technicznego Kolegium Sędziów PZSS (formularz) - strzelania dynamiczne - pobierz
 • Zgłoszenie ustanowienia rekordu Polski - formularz dla delegata technicznego Kolegium Sędziów PZSS do wysłania mailem pod adresy: g.gladyszewski@pollub.pl i kaminski@pzss.org.pl - pobierz
4. Rozliczenia finansowe
 • Zasady opodatkowania i wynagrodzenia sędziów - pobierz
 • Stawki wynagradzania sędziów z tytułu prowadzenia zawodów strzeleckich - pobierz
 • Lista wypłat ryczałtów sędziowskich - pobierz
 • Dane podatnika - pobierz
5. Szkolenia
 • Kursy i seminaria:
  - Wykaz kursów

Nazwa szkolenia

Termin

Miejsce

Organizator

Kontakt

Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej 22-23 kwietnia 2017 Starachowice, Strzelnicza 29 KS ŚWIT Starachowice Karol Kopeć
tel. 503 06 50 42
kontakt@strzelnica-starachowice.pl
Kurs sędziego strzelectwa dynamicznego klasy trzeciej 13 maja 2017 Międzyrzecz, woj. lubuskie Stowarzyszenie o charakterze Strzelecko-Kolekcjonerskim "Kaliber 7,62" ze Skwierzyny Andrzej Chyliński,
tel. 604 45 44 77
 • Licencje sędziowskie:
  - Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego kl. III - pobierz
  - Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego wyższej klasy - pobierz
  - Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa dynamicznego wyższej klasy - pobierz

  - Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa sportowego - pobierz
  - Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa dynamicznego - pobierz

  - Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa sportowego klasy trzeciej i drugiej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji - pobierz
  - Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i państwowej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji - pobierz
  - Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa dynamicznego klasy trzeciej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji - pobierz
  - Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa dynamicznego klasy drugiej, pierwszej i państwowej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji - pobierz
 • Organizacja:
  - Wniosek o zatwierdzenie kursu dla sędziów strzelectwa sportowego (formularz) - pobierz
  - Zestawienie sędziów, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym (formularz) - pobierz
  - Instrukcja Kolegium Sędziów PZSS dotycząca wydawania licencji sędziego strzelectwa sportowego i obiegu dokumentów - pobierz
6. Sędziowie - sprawozdawczość
 • Wykaz czynnych sędziów strzelectwa sportowego - formularz do wypełnienia - pobierz
 • Lista aktywnych sędziów strzelectwa dynamicznego - pobierz
 • Lista nowych sędziów klasy trzeciej o specjalności strzelectwa dynamicznego - pobierz
7. Materiały uzupełniające

KOMUNIKATY KOLEGIUM SĘDZIÓW PZSS

Opublikowano: piątek, 20 stycznia 2017

1. Zawody w konkurencjach ISSF, wymienione w części II Zbioru Regulaminów PZSS muszą odbywać się zgodnie z ogłoszonymi i obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku Przepisami ISSF.

2. Wymagania sprzętowe ogłoszone w przepisach ISSF na 2017 rok będą przestrzegane przez sekcje kontroli broni i wyposażenia. Jednakże, jeśli usunięcie naruszenia przepisu nie jest w opinii sekcji kontroli broni i wyposażenia czynnością prostą i wymaga zaawansowanych prac technicznych, a sprzęt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w 2016 roku, zawodnik będzie dopuszczony do konkurencji i pouczony o konieczności dokonania zmian do końca marca 2017 roku. Po tym terminie wszystkie nowe obowiązujące przepisy dotyczące broni i wyposażenia będą egzekwowane.

3. ISSF opublikował "Listę utworów" zaakceptowanych przez Radę Zawodniczą ISSF - utworów, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być odtwarzane podczas finałów, a także kwalifikacji. Pojawiło się więc pytanie czy można odtwarzać te utwory podczas zawodów w Polsce. Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z ISSF HQ, żadne porozumienie ani umowa licencyjna nie została przez ISSF podpisana w tej kwestii, w związku z czym, każdy organizator zawodów musi zapewnić zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

4. Ostateczne decyzje w kwestii stosowalności nowych przepisów w okresie do końca marca 2017 roku, ale tylko w szczególnych przypadkach, będzie podejmował Delegat Techniczny danych zawodów.

____________________________________________________________________________________________________________

Opublikowano: piątek, 17 kwietnia 2015

Przepisy ISSF określają zasady stosowania butli ze sprężonym powietrzem w przepisie 6.7.7.1.g:6.7.7.1 Procedury Kontroli Sprzętu
...
g) zawodnik odpowiedzialny jest za to, by butla na powietrze lub CO2 nie miała przekroczonej daty ważności (maksymalnie dziesięć (10) lat). Data może być sprawdzona podczas kontroli   sprzętu i mogą zostać udzielone wskazania.Podczas zawodów rozgrywanych w ramach współzawodnictwa PZSS, przepis ten musi być przestrzegany. Interpretacja powyższego przepisu we wspomnianych zawodach jest następująca: nie można dopuścić do używania butli po upływie jej terminu ważności. Dotyczy to także butli, które mają fabryczny termin ważności dłuższy (np. 20 lat), jeśli upłynęło 10 lat od ich dopuszczenia do użytkowania.
Kolegium Sędziów PZSS zobowiązuje delegatów technicznych do egzekwowania w pełni przepisu 6.7.7.1 g, zgodnie z podaną wyżej interpretacją. Jednocześnie delegat techniczny musi sprawdzić podczas zawodów, czy udostępniona zawodnikom butla stacjonarna posiada właściwą legalizację. termin ważności oraz czy jest właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. przewróceniem).
Przypominamy również organizatorom, że zapewnienie zawodnikom dostępu do takiej zalegalizowanej butli stacjonarnej jest ich obowiązkiem.

Do pobrania:    Zalecenia dotyczące posługiwania się butlami ze sprężonym powietrzem

____________________________________________________________________________________________________________

Opublikowano: niedziela, 14 grudnia 2014

Zgodnie z regulaminem Kolegium Sędziów PZSS i zbiorem regulaminów PZSS na lata 2013-2016, wszyscy organizatorzyzawodów ujętych w kalendarzu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zobowiązani są stosować się do następujących zasad: (Regulamin KS PZSS - § 23)
Organizator zawodów, na trzy tygodnie przed imprezą, zobowiązany jest złożyć do Kolegium Sędziów wniosek o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub zaproponować do zaakceptowania sędziów mających pełnić kierownicze funkcje w zawodach. W przypadku zawodów dynamicznych termin ten wynosi cztery tygodnie, a organizator zobowiązany jest dodatkowo do przedstawienia opisów torów, które będą ustawione na zawodach, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami konkurencji.(Zbiór regulaminów PZSS na lata 2013-2016 – rozdz. 9 i 14)
...
9. ORGANIZACJA ZAWODÓW
...
4. Do obowiązków organizatora zawodów należy opracowanie i przesłanie do biura PZSS, nie później niż 30 dni przed zawodami, programu zawodów i harmonogramu strzelania.Program zawodów powinien zawierać informację o:    terminie i miejscu zawodów,
    możliwościach i kosztach zakwaterowania,
    terminie nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
    terminie nadsyłania zgłoszeń imiennych,
    miejscu i terminie konferencji technicznej,
    programie godzinowym zawodów - harmonogramie strzelania,
    czasie i miejscu organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia, wręczania nagród, i wyróżnień,
    czasie i miejscu imprez towarzyszących.
...
14. ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO
1. Przy organizacji zawodów centralnych, zleconych przez PZSS, obowiązują następujące zasady wyznaczania składu sędziowskiego:sędziów funkcyjnych strzelnicy i biura obliczeń zawodów, na wniosek bezpośredniego organizatora, wyznacza kolegium sędziów właściwego terytorialnie wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego - sędziów pełniących funkcje kierownicze* wyznacza kolegium sędziów PZSS na wniosek organizatora zobowiązanego do wystąpienia do kolegium sędziów o delegowanie sędziów lub akceptację propozycji podanych przez organizatora.
2. Sędziowskie funkcje kierownicze podczas zawodów:sędzia główny zawodów, przewodniczący komisji klasyfikacyjnej, sędziowie główni strzelania (konkurencji), kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia, kierownicy torów.Wnioski o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub propozycje składu sędziów do akceptacji przez KS PZSS proszę przesyłać pod adres przewodniczącego KS PZSS: kaminski@pzss.org.pl wyłącznie mailowo na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej PZSS w zakładce Kolegium Sędziów.Wszyscy delegaci techniczni wyznaczeni przez KS PZSS są zobowiązani pilnować, aby nie później niż 30 dni przed zawodami, które będą nadzorować, na stronie internetowej PZSS ukazał się program zawodów i harmonogram strzelania.
Delegaci techniczni są również odpowiedzialni za przesyłanie w wersji elektronicznej oficjalnych wyników natychmiast po każdej zakończonej konkurencji oraz komunikatu klasyfikacyjnego natychmiast po zakończonych zawodach pod adres administratora strony PZSS: administrator@pzss.org.pl

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa PZSS, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do biura PZSS (00-336 WARSZAWA, ul. Kopernika 30) komunikat klasyfikacyjny, sprawozdanie delegata technicznego i rozliczenie delegacji - w wersji papierowej, natomiast do KS PZSS pod adres kaminski@pzss.org.pl - sprawozdanie delegata technicznego w wersji elektronicznej.Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa bezpośredni organizator zawodów, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do KS PZSS pod adres: kaminski@pzss.org.pl, sprawozdanie delegata technicznego - wyłącznie w wersji elektronicznej !Wszyscy organizatorzy zawodów regionalnych zgłoszonych do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego proszeni są o przysłanie do kolegium sędziów PZSS pod adres: kaminski@pzss.org.pl regulaminów zawodów (w wersji elektronicznej) według wzoru podanego na stronie PZSS
Zawody regionalne bez załączonych regulaminów zawodów zostaną usunięte z kalendarza PZSS.

____________________________________________________________________________________________________________

Opublikowano: niedziela, 27 kwietnia 2014

Kolegium Sędziów PZSS przypomina, że podczas zawodów ujętych w Kalendarzu PZSS niedopuszczalne jest, by sędziowie powołani na zawody brali w nich udział jako zawodnicy.
Dopuszczenie sędziów do strzelań w pozostałych zawodach pozostawia się w gestii organizatora zawodów lub związków wojewódzkich, jeśli zawody te są organizowane pod ich nadzorem.


 Opublikowano: niedziela, 5 maja 2013

W związku z powtarzającymi się przypadkami niedopełnienia przez organizatorów obowiązku podania programu zawodów co najmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem, KS PZSS przypomina, że zgodnie ze Zbiorem Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2013-2016, a w szczególności z zapisem rozdz. 9, pkt.4 „Do obowiązków organizatora zawodów należy opracowanie i przesłanie do biura PZSS, nie później niż 30 dni przed zawodami, programu zawodów i harmonogramu strzelania.”
Wyjaśniamy, że zanim program zawodów i harmonogram strzelań zostanie przekazany do biura PZSS w celu jego upowszechnienia, musi zostać odpowiednio wcześniej skonsultowany z Delegatem Technicznym, wyznaczonym na dane zawody.
Kolegium Sędziów PZSS, w celu zapewnienia przestrzegania powyższych wymogów, przypomina wszystkim delegatom technicznym o spoczywającym na nich obowiązku (wynikającym z przepisów ISSF) skontrolowania poprawności programu zawodów i harmonogramu strzelań oraz dopilnowania, by zostały one przekazane do biura PZSS w wymaganym terminie.


PZSS na Facebooku