Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

ZM Monachium

Zaślubiny z morzem

ZK Złotoryja

Mecz Północ-Południe

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Szkolenie sędziów strzelectwa sportowego

Kolegium Sędziów PZSS organizuje w terminie 4-6 września 2015 roku szkolenie sędziów strzelectwa sportowego, które odbędzie się w Myślenicach k/Krakowa, przy ul. Mostowej 57

Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.

 

Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • Cztery regiony po 4 województwa:
  A.   podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
  B. łódzkie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie
  C. opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
  D. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.
 • Kategorie wiekowe zawodników (rocznikowo)
  – Chłopcy         wiek do 17 lat
  – Dziewczęta   wiek do 17 lat
 • Drużyny
  W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby, zespół może liczyć maksymalnie 6 osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jedną drużynę w każdej konkurencji.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  Karabinek pneumatyczny         40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  Pistolet pneumatyczny              40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza cały zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł (za zespół), płatne na konto PZSS przed rozpoczęciem strzelania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej. Opłata ta jest jednorazowa i związana tylko i wyłącznie ze startem w Lidze.

Przebieg Rund Kwalifikacyjnych.

Dwie Rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza Runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga Runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach eliminacji do FOOM.
 • Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS.
 • Rezultaty eliminacji 2015

 

Kwalifikacje do Rundy Finałowej

 • Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikują się dwie najlepsze drużyny z każdej Regionalnej Grupy – decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem drużyn zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

I. Mecze kwalifikacyjne

 • „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnego zespołu z tym samym numerem.
 • Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  5 minut czas przygotowawczy
  10 minut seria próbna
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)

II. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.

 • Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
 • Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)

Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

 

Ramowy Program Finału Ligi PZSS

Piątek

 

 

przyjazd, konferencja techniczna

10.00-16.00

trening

17.00

rozgrywki grupowe

17.00

1-2, 3-4 Karabin G1/Pistolet G2

18.30

1-2, 3-4 Karabin G2/Pistolet G1

Sobota

 

9.00

 rozgrywki grupowe

9.00

1-3, 2-4 Karabin G1/Pistolet G2

10:30

1-3, 2-4 Karabin G2/Pistolet G1

12:00

1-4, 2-3 Karabin G1/Pistolet G2

13:30

1-4, 2-3 Karabin G2/Pistolet G1

Niedziela

 
 

mecze finałowe, zakończenie zawodów

9.00

mecz o brązowy medal w pistolecie

10:00

mecz o brązowy medal w karabinie

11:00

mecz o złoty medal w pistolecie

12:00

mecz o złoty medal w karabinie

 

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice (ekrany) z wynikami.

Protesty

 • Zgłaszane protesty w czasie zawodów rozpatrywane są przez Jury Appeal. 

Postanowienia końcowe

 • Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest zespół metodyczno – szkoleniowy PZSS.
Więcej...
80 lat PZSS

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2013-2016
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, MŚ, ME) wnosi trener kadry na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.|
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z zawodów mistrzowskich z lat 2010 - 2014 i mogą być w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowyw zawodach eliminacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a / powyżej 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 10. miejsce (patrz tabela*)
  b /  do 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 15. miejsce (patrz tabela*)
  c /  młodzieżowcy - wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
 4. d /  juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12 miejsce (patrz tabela*)
  W przypadku osiągnięcia kryteriów przez większą liczbę zawodników niż może być powołana, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, przy niestabilnym poziomie, nie uzasadnia włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Z eliminacji może być wyłączony zawodnik, który w zawodach głównych poprzedniego sezonu osiągnął miejsce finałowe.
 7. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej i moralnej, jest wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania się do składu ostatecznego na zawody główne rangi mistrzowskiej.
 8. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu kadry narodowej, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młody zawodnik rokujący nadzieję na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia. Przedstawiony przez dyrektora sportowego ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza Prezydium PZSS.
 9. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca. Ostateczny skład zatwierdza Prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Sportowego.
 10. Po zakończonym cyklu zawodów następuje ocena udziału reprezentantów w zawodach i wykonania zadań sportowych
  a / Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, MŚ, ME). Jeżeli nie wykonają postawionych zadań: do 10 miejsca w 2013 i 2014 roku, nie będą brani pod uwagę do składu reprezentacji w roku następnym.
  b /Zawodnicy do 35 lat rozliczani są z wykonania indywidualnych zadań sportowych.

Warszawa, 26 listopada 2014 r.

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2015-2016  (aktualizacja - 15.01.2015)

Więcej...
Ubiegasz się o licencję klubową PZSS? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!!

Doświadczenie uczy, ze prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS sprawia przedstawicielom Klubów wiele problemów, dlatego też Komisja Licencyjna przedstawia  krótką instrukcję wypełniania tego wniosku:

Więcej...
Zestawienie zatwierdzonych zmian w regulaminach ISSF na lata 2013 - 2016

Rada Administracyjna ISSF zatwierdziła zmiany w regulaminie ISSF na lata 2013-2016, które zostały opisane w niniejszym podsumowaniu. Zmienione przepisy, opisane poniżej, zostały zgłoszone przez odpowiednie komisje ISSF, następnie zatwierdzone przez Komitet Techniczny ISSF i ostatecznie zatwierdzone przez Radę, zgodnie z Konstytucją ISSF (1.7.2.5). Szczegółowe zasady finału w konkurencjach olimpijskich, jak również dodatkowe przepisy zostaną poddane głosowaniu przez Radę w listopadzie 2012 roku. Pełne wydanie Oficjalnego Statutu, Przepisów i Regulaminu ISSF 2013 zostanie ogłoszone możliwie jak najszybciej po posiedzeniu Rady.

Ogólne przepisy techniczne (dotyczy wszystkich dyscyplin):

 • Wskaźniki bezpieczeństwa. Wykorzystanie wskaźnika bezpieczeństwa potwierdzającego, że broń została rozładowana, a zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich karabinów, pistoletów i strzelb. Szczegółowe wymagania dotyczące używania wskaźników bezpieczeństwa w zawodach ISSF zostaną ogłoszone w możliwie najszybszym terminie.
 • Tablice wyników. Oprócz głównej tablicy, każda oś musi być wyposażona w tablicę wyników prezentującą listę startową i wstępne wyniki.
 • Dostęp do Internetu. Strzelnice, na których rozgrywane są Mistrzostwa ISSF zobowiązane są do posiadania łącza Internetowego, w celu przesłania list startowych, rezultatów oraz relacji telewizji ISSF.
 • Zasady dotyczące ubioru - Dress Code ISSF. Przestrzeganie zasad regulaminu dotyczących ubioru - Dress Code ISSF, jest obowiązkowe.
 • Identyfikacja członków Jury. Wszyscy członkowie Jury zobowiązani są do noszenia czerwonych kamizelek „Jury” podczas uczestnictwa w zawodach. Kamizelki Jury dostępne są w sprzedaży w ISSF.
 • Testowanie elastyczności podeszew butów. Wymóg badania elastyczności podeszew butów został zawarty w przepisach. Komitet Techniczny musi zatwierdzić urządzenia testowe.
 • Kinesio oraz Taping Medyczny. Zabroniony.
 • Wymiana kart kontroli sprzętu. Opłata w wysokości 10,00 EUR będzie pobierana przy wydawaniu kolejnej karty kontroli sprzętu. Celem wprowadzenia opłaty jest zmniejszenie ilości próśb o wymianę karty, co skutkowało opóźnieniem w badaniach kontroli sprzętu.
 • Ponowne badanie ubioru strzeleckiego. Opłata w wysokości 20,00 EUR będzie pobierana w przypadku konieczności ponownego sprawdzenia stroju strzeleckiego, który nie przeszedł pierwszego testu podczas danych mistrzostw, oraz który musi zostać zmieniony i ponownie sprawdzony przed zatwierdzeniem.
 • Strzały próbne dla konkurencji 10 m i 50 m. Wprowadza się 15-minutowy czas na przygotowanie i strzały próbne przed każdymi kwalifikacjami w konkurencjach 10m i 50m (karabinowe i pistoletowe). Wszystkie strzały próbne musza zostać oddane w czasie 15-minut. Po rozpoczęciu konkurencji nie mogą być oddane strzały próbne, z wyjątkiem konkurencji 50 m karabin 3 postawy, gdzie dopuszcza się strzały próbne pomiędzy postawą leżącą i stojącą, oraz stojącą i klęczącą.
 • Awarie w konkurencjach 10 m, 50 m i 300 m. Niesprawności w konkurencjach karabinowych i pistoletowych 10 m, 50 m i 300 m mogą zostać usunięte lub niesprawna broń może zostać zastąpiona inną, tylko za zgodą Jury. Nie będzie przyznawany dodatkowy czas związany z naprawą lub wymianą broni.
 • Remisy na dalszych pozycjach w konkurencjach 10 m, 25 m, 50 m i 300 m. Przy ustalaniu kolejności w przypadku remisów na dalszych pozycjach, decydujących o wejściu do finału, będą obowiązywały zwykłe przepisy odnoszące się do remisów, biorące pod uwagę, w kolejności: 10-ki wewnętrzne, najlepsze ostatnie serie, strzały – zgodnie z zasadą liczenia od końca. Baraże o wejście do finału nie będą przeprowadzane, ze względu na utrudnienia związane z ustaleniem programu zawodów.

  

PRZEPISY STRZELAŃ KARABINOWYCH

 • Tylko jeden karabin. We wszystkich eliminacjach, kwalifikacjach i finałach w danej konkurencji musi być używany ten sam karabin. Zamek, lufa i łoże nie mogą być wymieniane, ale akcesoria dołączone do nich mogą być zmieniane.
 • System redukcji drgań. Instalacja jakichkolwiek układów redukcji drgań na lub wewnątrz karabinu jest zabroniona.
 • Uchwyt (grip) w karabinie pneumatycznym. Uchwyt nie może być odchylony bardziej niż 60 mm od płaszczyzny prostopadłej do osi lufy (dotyczy to również karabinu standard 300m).
 • Ciężar karabinu. Ciężarki w dolnej części łoża lub stopki nie mogą sięgać dalej od płaszczyzny prostopadłej do osi lufy niż maksymalne wydłużenie elementu policzka od tej płaszczyzny.
 • Ostroga. Rzut geometryczny z góry stopki nie może sięgać dalej niż 25 mm poza linię, która jest prostopadła do osi lufy karabinu i styczna do najgłębszej części stopki, która naturalnie opiera się o ramię.
 • Wsporniki. Wszelkie dodatkowe wsporniki (Brustanlagen) wystające do przodu z dolnej części stopki są zabronione.
 • Kurtka strzelecka i sztywność spodni. Nowe przepisy jasno stwierdzają, że pomiar sztywności dający wynik poniżej minimalnej wartości 3,00 mm nie może być zatwierdzony. Żadna tolerancja poniżej 3,00 mm nie może być stosowana. Elementy stroju muszą spełniać wymogi przepisów bez względu na warunki lub klimat, w jakich są używane.
 • Kurtka strzelecka i grubość spodni. Nowe przepisy jasno stwierdzają, że pomiar testu grubości dający wynik powyżej maksymalnej wartości 2,50 mm nie może być zatwierdzony. Żadna tolerancja powyżej 2,50 mm nie może być stosowana (uznana). Elementy stroju muszą spełniać wymogi przepisów bez względu na warunki lub klimat, w jakich są używane.
 • Testy sztywności i grubości ubioru. Każda część kurtki lub spodni musi umożliwiać pomiar za pomocą 60 mm lub 30 mm cylindrów pomiarowych. Jeśli część odzieży jest zbyt mała dla przeprowadzenia prawidłowego testu (brak płaskiego obszaru o średnicy powyżej 60 mm dla pomiaru sztywności lub powyżej 30 mm dla pomiaru grubości), pomiar wykonuje się na szwach.
 • Elastyczność podeszwy butów. Podeszwa butów zawodników musi się zginać co najmniej o 22,5 stopnia, po przyłożeniu momentu siły 15 Nm do obszaru pięty, gdy obuwie jest zaciśnięte w urządzeniu testowym.
 • Specjalne buty strzeleckie. Używanie specjalnych butów strzeleckich jest dozwolone tylko w konkurencjach 10 m karabin pneumatyczny oraz 50 m karabin 3 postawy. Specjalne buty strzeleckie nie mogą być używane w konkurencji karabin 50 m postawa leżąca.
 • Wkładki wewnętrzne lub wkładki do butów. Zawodnicy mogą używać wymiennych wkładek wewnętrznych lub wkładek do butów, ale muszą być one elastyczne w obszarze śródstopia.
 • Test normalnego chodzenia. Aby wykazać, że podeszwy butów są elastyczne, zawodnicy muszą chodzić normalnie przez cały okres obecności w strefie strzelania. Powtarzające się naruszenia tej zasady mogą skutkować 2-punktową karą lub nawet dyskwalifikacją.
 • Kontur podeszwy butów. Kształt podeszwy musi się zgadzać z krzywizną zewnętrzną buta i nie może jej przekraczać o więcej niż 5,0 mm, w każdym punkcie. Część przednia i tylna podeszwy nie może być ścięta lub prosta.
 • Kurtka strzelecka - lewy panel boczny (praworęczny strzelec). Konstrukcja boku kurtki nie może mieć żadnego szwu, który znajduje się pod ramieniem podtrzymującym karabin w postawie stojącej.
 • Rękawy kurtki strzeleckiej. Zawodnik w kurtce strzeleckiej musi być w stanie w pełni rozłożyć oba ramiona (wyprostować rękawy).
 • Używanie paska do spodni. Może być maksymalnie siedem sztuk szlufek, które nie mają więcej niż 20 mm szerokości i są w odległości co najmniej 80 mm.
 • Łaty, wzmocnienia na spodniach. Wzmocnienia lub łaty mogą być dodawane na obu kolanach, tak jak dotychczas, ale nie są już dozwolone na tylnej części spodni.
 • Zakaz używania spodni strzeleckich w konkurencji leżącej. Spodnie strzeleckie nie mogą być stosowane w konkurencji leżącej, ale mogą być użyte w postawie leżącej w konkurencji 3 postaw.
 • Podkładka do postawy klęczącej. Oddzielna podkładka, ze ściśliwego materiału o maksymalnych wymiarach 20 x 20 cm może być umieszczona na pięcie w postawie klęczącej. Podkładka ta nie może być grubsza niż 10 mm po ściśnięciu w urządzeniu pomiarowym, używanym do pomiaru grubości stroju strzeleckiego.
 • Statyw karabinowy. Żadna część statywu karabinowego, używanego do opierania karabinu pomiędzy złożeniami, nie może być wyższa niż ramiona zawodnika w postawie stojącej.
 • Czasy konkurencji. Czasy konkurencji zostały skrócone. Zmiany te zakładają, że strzały próbne będą oddawane podczas oddzielnego czasu przygotowawczego i strzałów próbnych. Wymienione poniżej czasy przeznaczone są dla strzelnic wyposażonych w tarcze elektroniczne.
 • 10 m Karabin pneumatyczny mężczyzn: zmniejszenie czasu z 105 do 75 minut
  - 10 m Karabin pneumatyczny kobiet: zmniejszenie czasu z 75 do 50 minut
  - 50 m Karabin 3x40: konkurencja będzie strzelana w jednym bloku ze zmianą postawy w czasie jej trwania. Łączny limit czasu wynosi 2 godziny i 45 minut
  - 50 m Karabin 3x20: zmniejszenie czasu z 135 do 105 minut
  - 50 m Karabin leżąc: zmniejszenie czasu z 75 do 50 minut
  - czasy dla Karabinu 300 m zostają zredukowane o 15 minut w każdej konkurencji.

 

PRZEPISY STRZELAŃ PISTOLETOWYCH

 • Zmiana tarcz bliźniaczych 25 m i arkuszy kontrolnych. Tarcze bliźniacze oraz arkusze kontrolne muszą być zmienione po serii próbnej, a następnie co 15 strzałów w konkurencji (dotychczas po każdych 5 strzałach konkurencji).
 • Systemy redukcji drgań. Instalacja jakichkolwiek układów redukcji drgań na lub wewnątrz pistoletu jest zabroniona.
 • Pomiar ciężaru języka spustowego. Tylko ciężarki do pomiaru języka spustowego z metalową lub gumową krawędzią mogą być stosowane. Ciężarki z okrągłymi końcówkami nie mogą być używane.
 • Testowanie prędkości pocisków Pistoletu szybkostrzelnego. Pozostaje wymóg, że amunicja musi mieć pociski o masie co najmniej 2,53 g i średniej prędkości wylotowej co najmniej 250,0 m/s, ale procedury testowe zostaną sprecyzowane. Minimum trzy sztuki amunicji muszą być sprawdzone.
 • Elastyczność podeszwy butów. Podeszwa butów zawodników musi się zginać co najmniej o 22,5 stopnia, po przyłożeniu momentu siły 15 Nm do obszaru pięty, gdy obuwie jest zaciśnięte w urządzeniu testowym.
 • Test normalnego chodzenia. Aby wykazać, że podeszwy butów są elastyczne, zawodnicy muszą chodzić normalnie przez cały okres obecności w strefie strzelania. Powtarzające się naruszenia tej zasady mogą skutkować 2-punktową karą lub nawet dyskwalifikacją.
 • 25 m uchwyt pistoletowy. Konfiguracja górnej części uchwytu została sprecyzowana. Punkt, w którym styka się uchwyt z górą dłoni nie może być bardziej wysunięty niż 30 mm od najgłębszej części uchwytu.
 • Czasy konkurencji. Czasy konkurencji zostały skrócone. Zmiany te zakładają, że strzały próbne będą obecnie oddawane podczas oddzielnego czasu przygotowawczego i strzałów próbnych.
 • 10 m Pistolet pneumatyczny mężczyźni: zmniejszenie czasu z 105 do 75 minut
  10 m Pistolet pneumatyczny kobiet: zmniejszenie czasu z 75 do 50 minut
  50 m Pistolet dowolny mężczyzn: zmniejszenie czasu z 120 do 90 minut

 

PRZEPISY STRZELAŃ DO RZUTKÓW

 • Skeet – zasięg rzutka. Odległość jaką rzutki muszą przebyć w konkurencji Skeet wzrasta o 2,00 m z 66,00 m + /- 1,00 m do 68,00 m + / - 1,00 m.
 • Skeet kolejność strzelań. Możliwość wprowadzenia zmiany kolejności, w jakiej z konkurencji Skeet wybierane są stacje, nadal jest brana pod uwagę i decyzja zostanie podjęta jak najszybciej.
 • Double Trap. Kolejność strzelań będzie ustalana według losowego schematu A, B i C w każdej rundzie, w przeciwieństwie do obecnego stałego schematu. Podwójne schematy wybierane są losowo, ale w każdym cyklu 25 par rzutków, każdy zawodnik otrzyma taką samą liczbę par z każdego schematu, na każdej stacji. Wyeliminowane jest opóźnione podawanie rzutków.
 • Ochrona oczu. Zawodnicy i osoby funkcyjne w konkurencji Skeet muszą nosić na strzelnicy okulary ochronne.
 • Coaching. Dopuszczalne jest jedynie niewerbalne porozumiewanie się trenera z zawodnikiem.
 • Pokryte metalem śruciny. Dla ochrony środowiska, pokrywane metalem śruciny będą zakazane od 1 stycznia 2014 roku.
 • Przesłony boczne. Przesłony boczne, stosowane jako dodatkowa ochrona, mogą mieć najwyżej do 60 mm głębokości.

 

RUCHOMA TARCZA PRZEPISY

 • Rywalizacja Medalowa. Zwycięzca musi zdobyć sześć lub więcej punktów przy różnicy co najmniej dwóch punktów.

 

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE FINAŁÓW

Rada Administracyjna ISSF zatwierdziła szereg zmian w przepisach odnoszących się do finałów konkurencji olimpijskich, które wejdą w życie w 2013 roku. Szczegółowe zasady zostały opracowane i zostaną przedstawione Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia na posiedzeniu w listopadzie 2012 roku. Pomimo, iż szczegóły konkurencji dla nowych finałów nie zostały jeszcze zatwierdzone, niniejsze podsumowanie dostarcza informacji na temat rozgrywania finałów w 2013 roku.

Powody wprowadzenia zmian w finałach:

 • W dzisiejszych czasach wszystkie sporty olimpijskie muszą stać się bardziej dynamiczne, przyciągnąć więcej widzów, zaangażować publiczność większą dramaturgią oraz dostarczać wspaniałych chwil dla młodzieży, widzów, telewizji i mediów.
 • Strzelania finałowe w bieżącej formule rozpoczęto w 1986 r. i stanowiły duży krok naprzód w tamtych czasach. 26 lat doświadczenia wykazało, że wciąż możliwe są liczne korekty prowadzące do ich poprawy.
 • W ciągu ostatnich trzech lat, wiele propozycji i pomysłów na nowe finały zostało opracowanych i przetestowanych przez komitety sekcji ISSF, jak również przez Komisje Techniczną, Zawodników i Trenerów. Najlepsze z tych pomysłów znalazły się w nowych przepisach dotyczących finałów.
 • Idee, które okazały się najbardziej skuteczne w testach ISSF, jak również dla innych sportów lub które były zalecane przez ekspertów z telewizji i mediów, powodują, że wszyscy zawodnicy, którzy zakwalifikują się do finału rozpoczną go od zera, dodając dramaturgii finałowi. Podział medali rozstrzygnie się w dwuosobowych pojedynkach, wykorzystujących takie systemy punktacji, aby widzowie mogli je natychmiast rozpoznać.
 • Zmiany dokonane dla finału pistoletu szybkostrzelnego w 2011 roku, z finalistami zaczynającymi od zera, w systemie trafienie-chybienie, w eliminacjach i pojedynkach o złoty medal, były szczególnie ekscytujące i udane. Sukces tych pomysłów był wzorem dla nowych finałów 2013.

 

 

PODSTAWOWE ZASADY ROZGRYWANIA NOWYCH FINAŁÓW

 • Kwalifikacje. Zasady kwalifikacji pozostają takie same jak dotychczas. Celem kwalifikacji jest wyłonienie ośmiu (lub sześciu w 25 m Psz) najlepszych sportowców, wchodzących do finałów.
 • Rozpoczęcie od zera. Wyniki kwalifikacji nie są już zaliczane. Niemal wszystkie sporty, rozpoczynają finały jako nową konkurencję. Strzelectwo długo miało trudności w wyjaśnieniu, dlaczego niektórzy strzelcy zaczynają finał z przewagą.
 • Więcej strzałów w finałach. Ponieważ w nowych finałach strzelanie rozpoczyna się od zera, liczba strzałów finałowych została zwiększona w celu zapewnienia, że finał jest prawdziwym testem umiejętności.
 • Eliminacja kolejnych finalistów. Po zakończeniu wstępnej serii strzałów, finaliści zajmujący w rankingu najniższe miejsce są stopniowo eliminowani, aż pozostanie dwóch zawodników walczących o złoty medal.
 • Różnice w zależności od konkurencji. Wszystkie konkurencje strzeleckie nie mogą stosować tego samego formatu finału; różne formaty finałów odzwierciedlają fakt, iż konkurencje strzeleckie nie są takie same. Poszukiwano zasad przeprowadzenia finałów, które wprowadzałyby odpowiedni dramatyzm, w każdej konkurencji. Punktacja finałowa w pistolecie 25 m stosuje zasadę trafienie-chybienie, natomiast ocena dziesiętna została utrzymana w konkurencjach pistoletowych i karabinowych 10 m i 50 m. Rzutki i Finały Pistoletu 25 m kobiet będą miały ćwierćfinały i półfinały, tak aby wyłonić zawodników, którzy wezmą udział w bezpośrednich pojedynkach o brązowe i złote medale podczas, gdy inne konkurencje będą stosować system eliminacji, aby dojść do pojedynku o złoto. Pojedynek dla Pistoletu 25 m Kobiet będzie wykorzystywać system punktowy w celu wyłonienia zwycięzcy.

 

FORMUŁA NOWYCH FINAŁÓW

 • Trap i Double Trap. Ośmiu zawodników awansuje z kwalifikacji i zostają podzieleni na dwie grupy – po czterech rywalizujących w dwóch ćwierćfinałach. Każda seria finałowa (ćwierćfinały, półfinały i pojedynki o medale) składa się z 15 rzutków lub 15 dubletów ze stacji dwa, trzy, cztery w schematach (2 w lewo, 1 centralny i 2 w prawo na każdej stacji), co zapewnia równy rozkład rzutków. Dwóch najlepszych zawodników w każdym ćwierćfinale awansuje do półfinału. Po półfinale, zawodnicy z trzeciego i czwartego miejsca spotykają się w pojedynku o brązowy medal, natomiast zawodnicy z pierwszego i drugiego miejsca walczą o złoty i srebrny medal.
 • Skeet. Ośmiu zawodników awansuje z kwalifikacji i zostają podzieleni na dwie grupy – po czterech rywalizujących w dwóch ćwierćfinałach. Każda seria konkurencji (ćwierćfinały, półfinały i pojedynki o medale) składa się z jednego dubletu i jednego odwrotnego dubletu na stacjach 3, 4, 5 i 4 (cztery rzutki na każdej stacji) w sumie z 16 rzutków. Dwóch najlepszych zawodników w każdym ćwierćfinale awansuje do półfinału. Po półfinale, zawodnicy z trzeciego i czwartego miejsca spotykają się w pojedynku o brązowy medal, natomiast zawodnicy z pierwszego i drugiego miejsca walczą o złoty i srebrny medal.
 • 10 m pistolet pneumatyczny mężczyzn i kobiet, 10 m karabin pneumatyczny mężczyzn i kobiet, 50 m karabin leżąc mężczyzn i 50 m pistolet dowolny mężczyzn. Ośmiu najlepszych zawodników z kwalifikacji rozpoczyna wspólnie finał. Wszyscy finaliści oddają dwie serie po trzy strzały. Pojedyncze strzały rozpoczynają się wraz z siódmym strzałem. Finalista najniżej w aktualnym rankingu jest eliminowany po każdych kolejnych dwóch strzałach (# 8, # 10, # 12, # 14, # 16 i # 18). Po 18 strzałach, dwóch zawodników pozostaje i oddaje dwa kolejne strzały, które decydują o zdobyciu złotego i srebrnego medalu.
 • 50 m karabin 3 postawy. Decyzja o formacie finału nie jest jeszcze ustalona.
 • 25 m Pistolet szybkostrzelny mężczyzn. Zasady pozostają niezmienione od 2011-2012 roku.
 • 25 m Pistolet kobiet. Osiem najlepszych zawodniczek z kwalifikacji rozpoczyna wspólną rywalizację w finale. Finał składa się z dwóch etapów: etap eliminacji i pojedynku. Oba etapy rozgrywane są w systemie trafione-chybione.

Etap eliminacji składa się z pięciu (5) szybkich serii wszystkich ośmiu finalistek strzelających jednocześnie. Podczas etapu pojedynku, zawodniczki z trzeciego i czwartego miejsca z etapu eliminacji walczą o brązowy medal, natomiast zawodniczki z pierwszego i drugiego miejsca walczą o złoto. Pojedynek o złoty medal odbywa się po pojedynku o brązowy medal. Pojedynki są rozstrzygane w systemie punktowym, gdzie za wyższą wartość wyniku w każdej 5-strzałowej serii zawodniczka otrzymuje dwa punkty, a w przypadku równych wyników obie zawodniczki otrzymują jeden punkt. Zwyciężczyni pojedynku musi uzyskać siedem punktów.

Format pdf - pobierz

 

Tłumaczenie z języka angielskiego: Adam Gładyszewski

Więcej...
O zdrowie Adasia

adas dziminskiZbiórką funduszy na rehabilitację Adasia, urodzonego z wada serca synka Joanny Nowakowskiej-Dzimińskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata, zajmuje się Fundacja „Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej”. Wpłaty na konto w tej Fundacji: w złotówkach:  PL 57 1160 2202 0000 0002 0905 3111; w euro: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272, Swift BIGBPLPW.  KONIECZNIE! z dopiskiem: „Adam Dzimiński”

Asia i Bartek, rodzice Adasia, dziękują wszystkim, którzy otwierają swoje serca, by ratować serduszko ich dziecka. Droga do całkowitego wyzdrowienia malca ciągle jest długa, lecz świadomość, że można liczyć na przyjaciół oraz nadzieja na uśmiech zdrowego Adasia  - warte wszelkich poświęceń!

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Administrator strony

Więcej...
Komunikat PZSS
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wpisaniu nowego adresu  Polskiego  Związku Strzelectwa Sportowego przy Kopernika 30 w Warszawie do dokumentów KRS.
Od 1 lutego 2012 r. we wszelkich dokumentach,  w których wymagane jest wpisanie oficjalnego adresu PZSS prosimy pisać: ul. Kopernika 30; 00-336 Warszawa.
Więcej...
DEKLARACJA - Nie dla rasizmu w sporcie
Dnia  02.12.2010 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie przyjęto i podpisano deklarację „Nie dla rasizmu w sporcie”
Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje,iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione,
Więcej...

Polscy medaliści olimpijscy

Polecamy

Partnerzy PZSS

luty 2016
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

PZSS na Facebooku